Saradnici

Kec grupa sarađuje sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti poslovnih veština, prava i ličnog razvoja. Predstavljamo Vam neke od njih

Prof. dr Predrag Jovanović

Prof. dr Slobodan Savić

Boban Pavlović

Prof dr. Slavko Đorđević

Prof. dr Zoran Tomić

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu

Biografija

 

Prof. dr Ilija Babić

Profesor

Biografija

 

Vladimir Grbić

Ljubica Milutinović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Biografija

Draško Orčić

Marko Burazor

Saša Ljuboja

Prof. dr Dragana Kolarić

Sudija Ustavnog suda 

profesor na KPA

Biografija

 

Prof dr. Darko Simović

Profesor na Kriminalističko policijskom univerzitetu u Beogradu

Biografija

 

Kontakt

Adresa: Zmaj Jovina 26,
21000 Novi Sad

Telefon: 
E-mail: info@kecgrupa.com

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 09:00-17:00

Subota 09:00-15:00

Prof. dr Predrag Jovanović

Rođen je 1951. godine u Pirotu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine, odbranivši sa odlikom magistarski rad „Problemi migracionih kretanja radne snage u Vojvodini“. Doktorsku disertaciju „Zasnivanje radnog odnosa“ odbranio je na istom fakultetu 1983. godine. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1976. godine, za docenta 1984, za vanrednog profesora 1989. i za redovnog profesora 1994.

Drži nastavu iz predmeta Radno pravo i Socijalno pravo na Opštem smeru i Smeru unutrašnjih poslova.

Godine 1988. boravio je na državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi. U više navrata boravio je na pojedinim evropskim univerzitetima po osnovu međuuniverzitetske saradnje.

Bio je direktor Instituta privrednopravnih i ekonomskih nauka Pravnog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije i Crne Gore, potpredsednik Udruženja za profesionalnu orijentaciju Novog Sada i član Socijalnog saveta Savezne vlade.

Od 5. aprila 2012. godine imenovan je za člana Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava i naziva iz nadležnosti Pravnog fakulteta.

Oblast naučnog interesovanja: radno pravo (domaće i međunarodno), radno i socijalno pravo Evropske unije, pravo socijalnog osiguranja, socijalno pravo.

Prof. dr Predrag Jovanović objavio je 6 knjiga i oko 130 naučnih i stručnih radova.

Govori ruski i služi se engleskim jezikom.

Knjige:

Predrag Jovanović, Priručnik o odgovornosti radnika i prestanku radnog odnosa, Grafosrem, Šid, 1985.
Predrag Jovanović – Prvoslav Lukić – Dimitrije Pribić, Zapošljavanje kao način ostvarivanja sloboda prava i dužnosti građana, Narodna štamparija, Bačka Topola, 1987.
Predrag Jovanović – Dragoslav Neškov, Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, Dnevnik, Novi Sad, 1987.
Predrag Jovanović, Socijalno osiguranje, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Savremena administracija, Beograd, 1990.
Predrag Jovanović, Radno pravo, prvo izdanje Novi Sad, 1993. (drugo izdanje: Novi Sad, 1998; treće izdanje: Beograd, 2000, četvrto izdanje: Beograd, 2002, peto izdanje; Beograd 2003).
Predrag Jovanović, Labour and Industrial Relations in Serbia, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009

Prof. dr Slobodan Savić

Prof. dr Slobodan Savić, profesor na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Beogradu

Rođen 23. jula 1957. godine u Zagrebu. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1976/77. školske godine, a diplomirao aprila 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9,82. Za postignute uspehe u studiranju nagrađen je po dve univerzitetske i fakultetske nagrade. U toku dve školske godine je kao student demonstrator na predmetu Mikrobiologija i imunologija.

Septembra 1983. godine primljen je za asistenta pripravnika na predmetu Sudska medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a u isto zvanje reizabran je 1986. godine. U zvanje asistenta za predmet Sudska medicina izabran je 1988. godine, a u isto zvanje reizabran 1991. godine. Kao asistent dobio je zahvalnicu od Medicinskog fakulteta 1990. godine za postignute rezultate i zalaganje u radu i struci. Za docenta na predmetu Sudska medicina izabran sam u aprilu 1993. godine, a u isto zvanje ponovo je izabran juna 1998. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je decembra 1999. godine, a u isto zvanje ponovo sam izabran u martu 2005. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sudska medicina izabran je 4. aprila 2007. godine.

Od novembra 2008. godine učestvujem u izvođenju nastave iz predmeta Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz sudske medicine položio sam 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom. U novembru 1985. godine odbranio sam magistarski rad sa naslovom „Smrtne povrede u domaćinstvu“. Doktorsku disertaciju sa naslovom „Sudskomedicinske karakteristike samoubistva muškaraca“ odbranio sam 9. juna 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od aprila 1995. godine do juna 1997. godine proveo sam dve godine na stručnom usavršavanju na Odeljenju za sudsku medicinu Univerziteta u Lundu u Švedskoj. Odlukom Ministarsta pravde Republike Srbije 1999. godine upisan sam u registar stalnih sudskih veštaka za oblast Sudska medicina.

Posedujem aktivno znanje engleskog i švedskog jezika.

Član sam Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva. U aprilu 2000. godine izabran sam za člana predsedništva Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva. U aprilu 2004. godine izabran sam za člana predsedništva Udruženja za sudsku medicinu Srbije i Crne Gore i za glavnog urednika časopisa udruženja „Medicina Forensis“. U junu 2006. godine na 4. sastanku Balkanske akademije za forenzičke nauke (The Balkan Academy of Forensic Sciences) izabran sam za predsednika ovog udruženja sa jednogodišnjim mandatom. Bio sam član Udruženja za sudsku medicinu Jugoslavije, Sekcije za saobraćajnu medicinu, Sekcije za toksikologiju i Sekcije za prevenciju samoubistva Srpskog lekarskog društva, kao i član predsedništva Sekcije za prevenciju samoubistva. U oktobru 1992. godine na osnivačkoj skupštini izabran sam za sekretara i za člana Stručnog odbora Jugoslovenskog udruženja za sudsku psihijatriju i sudsku medicinu. Bio sam član predsedništva Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo.

Član sam jedne ispitne komisije i zamenik u drugoj ispitnoj komisiji za polaganje specijalističkog ispita iz sudske medicine. Bio sam član ispitne komisije za polaganje usmenog magistarskog ispita na grupi „Forenzička patologija i ekspertizna dijagnostika“.

U toku više godine obavljao sam dužnost sekretara Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od oktobra 2000. do decembra 2004. godine obavljao sam dužnost šefa Katedre za sudsku medicinu. Od početka odvijanja nastave iz sudske medicine na engleskom jeziku, od oktobra 2000. godine, obavljam dužnost rukovodioca nastave na predmetu Sudska medicina.

Bio sam delegat Katedre za sudsku medicinu u Veću za osnovnu nastavu (član komisije za nostrifikaciju diploma), Naučnom veću i Veću za poslediplomsku nastavu. Predsednik sam Komisije za nostrifikaciju diploma Veća za osnovnu nastavu. Član sam Organizacionog odbora simpozijuma „Stremljenja i novine u medicini“ od 2003. godine. U oktobru 2003. godine izabran sam za ombudsmana Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa mandatom od dve godine.

U više navrata bio sam član stručnih komisija za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Novom sadu, Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu i član komisije za polaganje usmenog doktorskog ispita. Bio sam mentor u izradi većeg broja završnih radova studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu, mentor u 12 završenih studentskih stručnih radova, mentor tri odbranjene doktorske disertacije i pet odbranjenih magistarskih teza.

U decembru 2003. godine izabran sam za člana Izdavačkog saveta „Medicinskog podmlatka“ stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Član sam Saveta časopisa „Temida“ – časopisa o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. Od jula 2003. godine član sam Nacionalne ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih Ministarstva zdravlja RS (podgrupa za zaštitu mladih od zlostavljanja i zanemarivanja). U junu 2007. godine izabran sam za člana Etičkog komiteta Klinike za neurologiju i psihijatriju dece i omladine u Beogradu. U junu 2007. godine izabran sam za člana Etičkog komiteta Klinike za neurologiju i psihijatriju dece i omladine u Beogradu. Odlukom Vlade Republike Srbije od 15.11.2007. godine imenovan sam za člana i predsednika Etičkog odbora Srbije.

Boban Pavlović

OBRAZOVANJE:

1996-2004. Osnovna škola u Vladičinom Hanu – nosilac Vukove diplome
2004-2008. Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici – nosilac Vukove diplome
2008-2012. Kriminalističko-policijska akademija u Zemunu
(prosek 9,15) – Kriminalistička izborna grupa – zvanje diplomirani kriminalista
2012-2014. Master akademske studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu (prosek 9,75) – Tema „Uloga policije i pravosudnih organa u krivičnom postupku prema maloletnicima“ – zvanje diplomirani master kriminalista
2015-2016. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija – zvanje diplomirani pravnik (prosek 9,13)

RADNO ISKUSTVO:

2008. Osam (8) meseci pripravničkog staža u Policijskoj upravi u Novom Sadu, Policijska ispostava Stari grad (s prekidima zbog čekanja rešenja o neplaćenom odsustvu radi studiranja na KPA).

1.2.2013. Zaposlen na radnom mestu vođe sektora 1. kategorije u Policijskoj stanici u Bečeju, Policijska uprava u Novom Sadu – 6. stepen stručne spreme. Od oktobra 2015. godine do aprila 2016. godine sam obavljao poslove komandira Policijskog odeljenja u Bačkom Gradištu.

4.6.2016. Raspoređen na radnom mestu vođe sektora 1. kategorije u Policijskoj ispostavi Novo naselje, Policijska uprava u Novom Sadu – 6. stepen stručne spreme

28.8.2017. Raspoređen na radnom mestu pomoćnika komandira Policijske ispostave Novo naselje, Policijske uprave u Novom Sadu – 7. stepen stručne spreme
Od 2.10.2020. Raspoređen na radnom mestu inspektora unutrašnje kontrole Sektora unutrašnje kontrole, Odseka-Centra u Novom Sadu

Iskustvo u edukaciji učenika srednjih i osnovnih škola u vezi s projektom „Osnovi bezbednosti dece“ u okviru MUP-a.
Iskustvo u edukaciji učenika srednjih i osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodina koju sprovodi Strukovno udruženje policije „dr Rudolf Arčibald Rajs“ sa sedištem u Novom Sadu, čiji sam aktivni član.
Iskustvo u radu s decom različitog uzrasta iz romskih naselja u Novom Sadu kroz sprovođenje projekta „Sport kao alternativa“ i „Odbrani sebe, ne povredi druge“ koju sprovodi Strukovno udruženje policije „dr Rudolf Arčibald Rajs“ u saradnji s Ekumensko-humanitarnom ogranizacijom sa sedištem u Novom Sadu.
Iskustvo u držanju radionica studentima pravnih fakulteta, KPU, sudskim i tužilačkim volonterima i drugim diplomiranim pravnicima, i to „Radionica pisanja krivične prijave“, „Dokazne mere i radnje u predistražnom postupku“, „Saslušanje osumnjičenog lica“ i „Istraga u krivičnom postupku“ koje sprovodi Strukovno udruženje policije „dr Rudolf Arčibald Rajs“ u saradnji s Kongresno-edukativnim centrom sa sedištem u Novom Sadu.

JEZICI:

Engleski (pisanje, čitanje, govor)

VEŠTINE:

• Rad na računaru (MS Office) i Internet
• Poznavanje slepog kucanja
• Vozačka dozvola „B“ kategorije
• Veština usmene i pisane komunikacije
• Veštine prezentovanja

LIČNE OSOBINE:

• Komunikativan i timski orijentisan
• Sposoban za brzo uklapanje u novu radnu sredinu
• Istrajan i željan novih saznanja i iskustava
• Iskusan u radu pod pritiskom
• Sposoban za saradnju s ljudima različitih profila

Prof dr. Slavko Đorđević

TRENUTNA POZICIJA:

Redovni profesor za užu međunarodnoprivatnopravnu naučnu oblast, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

OBRAZOVANJE:

Doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2010); doktorska disertacija: „Prilagođavanje u međunarodnom privatnom pravu“.
Magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2006); magistarska teza: „Merodavno pravo za internet-delikte“.
Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2001).

UNIVERZITETSKA KARIJERA:

Od 16. jula 2020. godine redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2015 – 16. jula 2020, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2010-2015, docent, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2007-2010, asistent za predmet Međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2001-2007 asistent pripravnik za predmet Međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

NAUČNO-STRUČNA USAVRŠAVANJA U INOSTRANSTVU:

Pravni fakultet Univerziteta u Pasau (Juristische Fakultät der Universität Passau), SR Nemačka – dvomesečna stipendija DAAD fondacije od 01.07. do 31.08.2016. godine. Istraživački projekat: „EU Uredba o nasleđivanju i države jugoistične Evrope – rešavanje sukoba zakona i nadležnosti u naslednopravnim slučajevima koje su povezani sa Nemačkom i državama jugoistočne Evrope („EU-Erbrechtsverordnung/ErbVO und südosteuropäische Staaten – Konflikte in Erbfällen mit südosteuropäischem Bezug“).
Maks Plank institut za uporedno i međunarodno privatno pravo (Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) u Hamburgu – tromesečna stipendija od 01.07. do 31.10.2014. godine. Istraživački projekat: „Priznanje stranih stvarnih prava obezbeđenja na pokretnim stvarima“ („Die Anerkennung der ausländischen Sicherungsrechte an beweglichen Sachen“).
Pravni fakultet Univerziteta u Pasau (Juristische Fakultät der Universität Passau), SR Nemačka – dvomesečna stipendija DAAD fondacije od 01.06. do 31.07.2012. godine. Istraživački projekat: „Ugovori o nasleđivanju u međunarodnom privatnom pravu“ („Die Erbverträge im IPR“).
Pravni fakultet Univerziteta u Pasau (Juristische Fakultät der Universität Passau), SR Nemačka – dvomesečna stipendija DAAD fondacije od 01.06. do 31.07.2008. godine. Istraživački projekat: „Prilagođavanje u međunarodnom privatnom pravu“ („Die Anpassung im IPR“)
Jednogodišnji naučno-istraživački boravak 2006-2007 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tibingenu (Juristische Fakultät der Universität Tübingen), SR Nemačka. Istraživački projekat: Priprema i izrada doktorske disertacije pod naslovom „Prilagođavanje u međunarodnom privatnom pravu“ (Vorbereitung der Doktorarbeit mit dem Titel „Anpassung im IPR“).
Maks Plank institut za uporedno i međunarodno privatno pravo (Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) u Hamburgu – tromesečna stipendija od 01.05. do 31.07.2004. godine. Istraživački projekat: „Internet i međunarodno privatno pravo“ („Internet und internationales Privatrecht“).
Maks Plank institut za uporedno i međunarodno privatno pravo (Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) u Hamburgu – tromesečna stipendija od 01.04. do 30.06.2002. godine. Istraživački projekat: „Harmonizacija jugoslovenskog međunarodnog privatnog prava sa međunarodnim privatnim pravom Evropske unije“ („Harmonisierung des jugoslawischen IPR mit dem europäischen IPR“).

OSTALE PROFESIONALNE (NAUČNO-STRUČNE) AKTIVNOSTI:

2011-2014 član Radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu Nacrta novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu.
2011-2013 član Radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu Nacrta regionalne Konvencije o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.
Od 2011. godine lokalni i regionalni ekspert za oblast međunarodnog privatnog prava nemačke Fondacije za međunarodnopravnu saradnju (Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – IRZ).
Od 2003. godine do danas više puta je u svojstvu eksperta sarađivao sa nemačkom organizacijom GTZ odnosno GIZ na projektima u oblasti međunarodnog privatnog prava i građanskog prava.
2017-2018 direktor Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Od 2019. godine kourednik časopisa „Forum“ Univerziteta u Kragujevcu.
2011-2012 urednik časopisa „Revija za evropsko pravo“.
2011-2018 član redakcije časopisa „Nova pravna revija – časopis za domaće, nemačko i evropsko pravo“ („Neue juristische Umschau – Zeitschrift für einheimisches, deutsches und europäisches Recht“).
Od 2015. godine član redakcije časopisa „Glasnik prava“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2015. i 2016.g. glavni i odgovorni urednik ovog časopisa).

PREDAVANJA PO POZIVU:

Kao gostujući profesor održao je 21. jula 2016.g. predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pasau (Juristische Fakultät der Universität in Passau, Deutschland) predavanje na engleskom jeziku na temu „Europeanisation of Private International Law in Serbia – Remarks on the Draft of the New Serbian Private International Law Act“ (https://www.jura.uni-passau.de/aktuelles/meldung/detail/einladung-zu-einem-vortrag-ueber-europeanisation-of-private-international-law-in-serbia/)
Ka gostujući naučnik (Gastwissenschaftler), na poziv prof. dr Denisa Solomona, direktora Instituta za međunarodno i uporedno pravo i šefa katedre za građansko, međunarodno privatno i uporedno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Pasau (Juristische Fakultät der Universität in Passau, Deutschland), održao je na ovom fakultetu 27. jula 2012.g. predavanje na nemačkom jeziku pod naslovom „Priznanje stranih stvarnih prava obezbeđenja u Srbiji“ („Die Anerkennung der ausländischen Sicherungsrechte in Serbien“).
Na poziv prof. dr Mirka Živkovića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu održao je maja 2014.g. za studente ovog fakulteta predavanje pod naslovom „Prilagođavanje, transpozicija i supstitucija u međunarodnom privatnom pravu“.
Kao lokalni i regionalni ekspert IRZ fondacije više puta je od 2011. godine do danas, na poziv ove fondacije, držao predavanja na seminarima u pravosudnim akademijama i centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini (Republika Srpska i Federacija BiH) i Makedoniji.

UČEŠĆE U PROJEKTIMA:

Od 01. oktobra 2019. godine učesnik projekta „XXI vek – vek usluga i uslužnog prava“ koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Učesnik i od 2014-2018 rukovodilac naučnog projekta „Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije“ koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Učesnik projekta „Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope“, odobrenog od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, u koji su uključeni nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta u Kragujevcu (2006-2010)
Učesnik projekta „Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije“, odobrenog od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, u koji su uključeni nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta u Kragujevcu (2002-2005).
Učesnik više projekata u oblasti međunarodnog privatnog prava i građanskog prava koje su finansirale nemačke organizacije GIZ i IRZ.

STRANI JEZICI:

Govori, čita i piše engleski i nemački jezik (odlično).

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA:

Član Udruženja za arbitražno pravo (https://www.arbitrationassociation.org/)
Član udruženja „Harmonious“ i direktor studija za međunarodno privatno pravo u ovom udruženju (www.harmonious.org)
Član Udruženja za pravo osiguranja Srbije (Association for Insurance Law of Serbia, www.srbija-aida.org)
2012-2018 osnivač i predsednik „Društva za istraživanje i recepciju nemačkog prava“ („Gesellschaft für die Erforschung des deutschen Rechts und seiner Rezeption“) koje je ko-izdavač časopisa Nova pravna revija – časopis za domaće, nemačko i evropsko pravo“ („Neue juristische Umschau – Zeitschrift für einheimisches, deutsches und europäisches Recht“)

NAUČNI I STRUČNI RADOVI (BIBLIOGRAFIJA)

Objavio je više od šezdeset naučnih i stručnih radova (uključujući tri naučne monografije, udžbenik koautor i praktikum koautor) iz oblasti međunarodnog privatnog prava i građanskog prava na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Vladimir Grbić

Proslavljeni odbojkaš i motivacioni govornik

Vladimir Grbić, poznat kao Vanja (rođen 14. decembra 1970. godine u Zrenjaninu), jedan od najboljih srpskih odbojkaša svih vremena. Član je odbojkaške Kuće slavnih.

Grbić je igrao na poziciji primača servisa, dugogodišnji reprezentativac Sa reprezentatacijom učestvovao na nekoliko svetskih prvenstava, evropskih prvenstava i olimpijskih igara. Najveći uspeh postigao je na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, na kojoj je nosio zastavu Jugoslavije na ceremoniji otvaranja i kada je bio jedan od najboljih igrača selekcije Jugoslavije koja je osvojila zlatnu medalju. Godinu dana kasnije bio je član reprezentatacije koja je na evropskom prvenstavu osvojila titulu šampiona Starog kontinenta. Osvajao je još nekoliko medalja na evropskim prvenstavima, kao i olimpijsku bronzu u Atlanti, 1996. godine i srebro na svetskom prvenstavu u Japanu 1998. godine. Bio je član Vojvodine, zagrebačke Mladosti, a sa uspehom igrao u Italiji, Grčkoj, Brazilu, Rusiji, Japanu i Turskoj.

Jugoslovenski olimpijski komitet ga je proglasio za najboljeg muškog sportistu 1996. i 2000. godine, a 1999. i 2000. godine mu je dodeljena zlatna značka Sporta, nagrada za najboljeg sportistu u Jugoslaviji.

Draško Orčić

Obrazovanje:

Institucija Stečen stepen obrazovanja
Tehnički fakultet-Beogradski univerzitet Doktorat
Fakultet za menadžment „F@M” Master
Fakultet za menadžment „F@M” Osnovne studije


Ostale veštine:

• Sertifikovani konsultant za rad sa MSP (ID broj: O-0090280212)
– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i NARR Jun 2012
• Položen stručni ispit za ovlašćenog zastupnika u osiguranju (G.br. 598/02.07.2009)
– “NARODNA BANKA SRBIJE“ Beograd
• Obuka za na rukovodećim pozicijama Maj08-Jun09
– Obuka od strane „Delta Generali“ Beograd
• Obuka iz oblasti organizovanja, treninga, mentorisanja prodajnih timova jan.08-Jun09
– Obuka od strane „AIP Consulting International“ Brno-Republika Češka
• Obuka za izradu biznis plana korišćenjem programa„eVodič za izradu biznis plana“
– Obuka od strane „3M studio“Jagodina, namenjena agencijama za razvoj MSPa
• Program za obuku konsultanata za inovacije, Januar – Maj 2006, Beograd
– Obuka od strane „CENTRIM,“ University of Brighton, UK
• Obuka konsultanata iz oblasti:
– Korporativne društvene odgovornosti (CSR),
– Analiza poslovanja i konsultovanje MSP-a,
– Finansijska analiza poslovanja MSP-a,
– Rukovođenje projektima,
– Timski rad,
– Odnosi s javnošću,
– Januar 2004 – Avgust 2006, Beograd
– Obuka od strane „Integra“Slovačka
• Rukovođenje projektima, Uvod u poslovnu obuku, Razvoj malih i srednjih preduzeća, Strateško planiranje, Mart 2002 – Septembar 2003, Beograd, Budva, Ohrid.
– Obuka od strane „Tearfund“ Engleska
• Obuka „ Kako odpočeti sopstveni biznis“, Avgust 2002: Novi Sad,
– Obuka od strane NSHC – Oxfam
• ECDL – European Computer Driving Licence

Ključne kvalifikacije:

Drago Orčić ima preko dvadeset godina radnog iskustva.Od toga, više od trinaest godina u profitnom, sedam godina u neprofitnom sektoru, kao i značajno iskustvo u konsultovanju MSP-a., identifikovanju i razvoju ljudskog potencijala kroz konsalting, trening, mentoring, poslovni i lični coaching.

Drago Orčić poseduje posebno iskustvo rada u oblastima:
• Merenja i razvoja skrivenih potencijala u kompanijama i kod pojedinaca
• Poslovnog mentoringa, konsaltinga, koučinga
• Izrada i upravljanje projektima
• Organizovanje, obuka i rukovođenje prodajnim timovima
• Izrada biznis planova
• Timski rad, upravljanje timovima.
• Konsultovanja i sprovođenja inovacija u kompanijama
• Konsultovanja i sprovođenja CSR-a (korporativno društvene odgovornosti preduzeća)
• Izrada i vođenje treninga za unapređenje poslovnih rezultata
• Obučavanja i mentorisanja saradnika
• Obuka početnika za odpočinjanje i razvoj sopstvenog posla.(start up)
• Analiza, projektovanje i implementacija poslovnih procesa
• Procena preduzetničkih potencijala, poslovne ideje
• Finansijskog savetovanja
• Finansijska analiza poslovanja MSP-a
• U radu sa socijalno ugroženim i marginalizovanim grupama ljudi.


Posebno iskustvo u regionu:
• Menadžer projekta „Razvoj MSP-a ” angažovan od NVO „Integra” Slovačka
• Savetnik za implementaciju CSR (korporativne društvene odgovornosti) u MSP-ima na teritoriji Srbije i Hrvatske. Projekat finansiran od strane EU.
• Menadžer projekta „Socijalno poslovanje“ Projekat finansiran od strane EU.
• Savetnik na projektu „Radna praksa“ Projekat finansiran od strane CRDA/ADF.
• Učesnik u mnogim radnim grupama na temu razvoja MSP, samozapošljavanja, zapošljavanja socijalno ugroženih i marginalizovanih osoba, borbe protiv siromaštva,…


Ostale bitne informacije:

Drago Orčić je odličan poznavalac rada u: profitnom, neprofitnom sektoru u oblastima poslovnog savetovanja, rukovođenju projektima, timskom radu, upravljanju ljudskim resursima, vođenju treninga i obuka, finansijskog savetovanja, socijalnog savetovanja, sprovođenju poslovnih analiza, poslovnog projektovanja, upravljanja procesima promena.

Marko Burazor

Rodjen u Beogradu, odrastao na Crvenom Krstu (Zvezdara/Vračar). Završio Šestu beogradsku gimnaziju na koju je veoma ponosan. Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (EKOF) smer trgovina na katedri uvaženog profesora Stipe Lovrete.

Karijera

Profesionalnu karijeru je razvijao kroz kompaniju Delta Holding prvo kao njihov stipendista, pa kao projekt menadžer za celu maloprodaju (format Tempo) zatim u Vip Mobile-u (delu Mobilkom Austria) na razvoju arhitekture i poslovnih procesa. Posle Vipa postaje konsultant za Japansku Agenciju za Medjunarodnu Saradnju ( JICA) i to ostaje do današnjih dana. Paraleleno sa konsaltingom osniva svoju konsultantsku firmu Burazor Consalting Agency (BCAgency) koja se prevashodno bavi držanjem treninga iz domena prodaje, komunikacije i pregovaranja.

Zajedno sa kolegom Miodragom Kostićem ( dirketorom kompanije Veza d.o.o) se udružuje i pokreće program edukacije Prodajna Znanja i dodatno razvija već postojeći program Poslovna Znanja.

Publikacije

Posle četiri godine istraživanja kroz postiplomske studije na EKOF-u, 2012-te godine objavljuje prvu knjigu Naučite Jezik Kojim Ceo Svet Govori (Neverbalna komunikacija na delu) i postaje prvi domaći autor popularne psihologije koji se bavi temom govora tela i neverbalne komunikacije.Godinu dana kasnije, tačnije 2013 -te objavljuje i drugu knjigu Razlike među kulturama (Neverbalna komunikacija II). Kao jedan od autora učestvuje u projektu i objavljivanju knjige Tip of the Week #1 2016-te godine. Pet godina od druge knjige, 2018-te objavljuje knjigu “Um je najjači afrodizijak“

Saša Ljuboja

Saša Ljuboja, trener poslovnih veština.

Saša Ljuboja je trener i facilitator koji se specijalizovao za ličnu efikasnost, korisničku uslugu, veštine komunikacije, prodaju i razvoj poslovanja.

On je izuzetno iskusan menadžer, savetnik i trener ljudskih resursa sa bogatom stručnošću u planiranju, dizajniranju, primeni i upravljanju sistemima, procesima i kao rezultat toga, njegova obuka je usredsređena i specifična za stvarne poslovne situacije gde želi da poveća kako individualne tako i poslovne performanse.

Saša je rukovodio timovima od preko 1000 zaposlenih i održao hiljade internih radionica za obuku. On je stručnjak u svojim specijalnim oblastima zahvaljujući svojoj korporaciji, pružajući delegatima priliku da se efikasno bave izazovnim oblastima uz savete i znanje iskusnog profesionalca.

Dvadeset godina obuke razvilo je Sašin stil treninga, crtajući i nadograđujući veštine učesnika, umesto da samo predstavlja teorije. Neki od njegovih prethodnih klijenata su KPMG, Deloitte, Microsoft, Oracle, Pfizer, Coca Cola, Grand Motors i DHL.

Saša je magistrirao iz organizacionih nauka na Univerzitetu u Beogradu i uspešan je autor dve najprodavanije knjige, uključujući „Od straha do uspeha“ u 50.000 primeraka i „Male tajne mrežnog marketinga“ u preko 20.000 primeraka. Drži obuku na engleskom, srpskom i makedonskom jeziku.