Pripreme za polaganje stručnog ispita BZR

Kec grupa vas poziva da se prijavite na pripreme za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu koje će se održati od 15.04.2024. do 26.04.2024. u kombinaciji online predavanja i radionice uživo. 

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Novi Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023) koji je stupio na snagu 7. maja 2023. predviđa da poslodavac za poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da angažuje samo lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje poslova iz BZR. S obzirom da polaganje ispita podrazumeva veliki broj propisa, kako domaćih, tako i međunarodnih koje morate naučiti i praktičnih, primeljivih znanja kojima morate ovladati, ove pripreme će vam olakšari i ubrzati put do polaganja stručnog ispita iz BZR.

Pripreme za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu predviđene su tako da obuhvataju kompletnu materiju koja se polaže na ispitu u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu. Pored 30 časova, u okviru priprema za polaganje ispita BZR dobijate i skriptu od 625 strana i radionicu na kojoj ćete stečena znanja primeniti u praksi kroz studije slučaja koje budete dobijali.
Predavanja su interaktivna i predavači su vam uvek dostupni da odgovore na sva vaša pitanja i reše sve nedoumice. S obzirom da se većina naših polaznika nalazi u različitim gradovima, odlučili smo se za online predavanja kako bi svima vama bila dostupna mogućnost da se spremite za polaganje ispita iz BZR.
Predavanja i radionica obuhvataju sve teme po programu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova BZR koja su predviđena pravilnikom. Pored Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, pripreme će obuhvatiti još 22 podzakonska akta koja morate da znate za polaganje ispita.

Šta dobijate:

30 časova predavanja

Radionice

Skripte

Teme

Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

 • Rezolucija o pridruživannju EU
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane (uslovi rada jednake mogućnosti; saradnja u oblasti socijalne zaštite)
 • Osnivački akti EU (bezbednost i zdravllje na radu u Ugovoru o funkcionisanju EU)
 • Sekundarni izvori prava EU (Direktiva Saveta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Revidirana evropska socijalna povelja (pravo na bezbedne i zdrave radne uslove)
 • Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu
 • Konvencija Međunarodne organizacije (Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radndoj okolini)
 • Konvencija 161 o službama medicine rada, Konvencija 81 o inspekciji ada u industriji i trgovini
 • Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pojam i materija Ustava (zabrana diskriminacije; nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta; sloboda preduzetništva; nadležnost Republlike Srbije)
 • Zakonodavstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu)
 • Krivično zakonodavstva

Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

 • Opšti propis o radu (Zakon o radu)
 • Opšti propis o zdravstvenoj zaštiti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti)
 • Opšti propis o zdravstvenom osigurnaju (Zakon o zdravstvenom osiguranju)
 • Opšti propis o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

 • Način i postupak procene rizika u skladu sa
 • Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj oolini i Smernicama za procenu rizika EUISBN92-827-4278-4 iz 1996. godine.
 • Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 • Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Pravilnik o bezbednosti mašina

Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

 • Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu)
 • Sredstva za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad)
 • Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu n a radu
 • Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu (Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravllje na radu)
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova; Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta)
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta)
 • Mere bezbednosti i zdravllja na radu pri izlaganju hemijskim materijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu)

Radionica:
Način i postupak procene rizika na konkretnom radnom mestu

Nakon predavanja oganizujemo i praktičnu radionicu uživo u Beogradu, 26.04. na kojoj ćete kroz studiju slučaja steći znanja o proceni rizika na radnom mestu.

Teme kojima ćemo se baviti na radionici: 

– Detaljan prikaz metode procene rizika na radnom mestu 
– Izrada odluke o pokretanu postupka procene rizika
– Izrada plana sprovođenja postupka procene rizika

Za koga su pripreme za polaganje stručnog ispita iz Bezbednosti i zdravlja na radu?

Pripreme su namenjene licima koja su imenovana za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu, ali i svima koji trenutno nisu na ovoj poziciji, a žele da polačasovažu stručni ispit iz bezbednosti i zdravlja na radu 

Termini:

 • 15.04. od 10:00h do 15:00h – online predavanje
 • 16. 04.-od 10:00h do 15:00h – online predavanje
 • 19.04. od 10:00h do 15:00h – online predavanje
 • 22.04. od 10:00h do 15:00h – online predavanje
 • 23.04. od 10:00h do 15:00h – online predavanje
 • 26.04. od 10:00h do 15:00h – radionica
  uživo u Beogradu

Predavači

Vera Božić Trefalt

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu Bivša direktorica Uprave za bezbednost i zdravlje na radu

dr Petar Bulat

specijalista medicine rada i uži specijalista profesionalne toksikologije kao i radiološke zaštite

Mr Sima Kosić

ekspert za bezbednost i zdravlje na radu

Pogledajte kako su naši polaznici edukacija ocenili predavanje gospođe Božić Trefalt:

CENA

Redovna cena:

59.900,00 RSD

Snižena cena za prijave do 15.03

48.000,00 RSD

Za više učesnika priprema iz iste firme odobravamo dodatni popust. 

Cena je izražena sa uračunatim PDV-om. 

Pogodnosti za fizička lica

Za fizička lica odobravamo dodatnih 10% popusta na sniženu cenu
Mogućnost plaćanja na tri rate bez kamate 

Prijavni formular