KURS:
JAVNA SVOJINA
U REPUBLICI SRBIJI

Nakon Seminara o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini koji smo organizovali 21.04.2023. sa predavačima koji predaju na ovom kursu, zavladalo je veliko interesovanje učesnika sa brojnim pitanjima i nedoumicam zbog čega smo se odlučili da kreiramo jedan sveobuhvatan kurs o javnoj svojini u Republici Srbiji koji će vam pomoći u svakodnevnom radu uz mogućnost postavljanja pitanja predavačima i onlajn konsultacija.

 Kurs vam pruža sveobuhvatno znanje o pojmovima, nadležnim organima i postupcima vezanim za pribavljanje i raspolaganje nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini. Upoznaćete se sa relevantnim propisima i procedurama koje treba pratiti prilikom obavljanja aktivnosti u vezi sa javnom svojinom.

Kurs je koncipiran tako da vam odgovori na sva pitanja i reši sve nedoumice u vezi imovine u javnoj svojini.

KOJIM TEMAMA SE BAVIMO NA KURSU?  

I UVOD – POJMOVI I NADLEŽNI ORGANI

U okviru uvodnog dela kursa, naučićete osnovne pojmove iz oblasti javne svojine i upoznati se sa nadležnim organima koji vrše kontrolu i upravljanje imovinom u javnoj svojini. Ovaj deo će vam pružiti osnovno razumevanje zakonskog okvira i uloge različitih institucija.

II. PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI – postupci:

Ova sekcija kursa detaljno će istražiti postupke pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini. Prvo ćete se upoznati sa osnovnim karakteristikama ovih postupaka i njihovim ciljevima. Nakon toga, detaljno ćemo razmotriti postupak pribavljanja nepokretnosti putem javnog oglašavanja, uključujući prikupljanje pisanih ponuda i javno nadmetanje. Takođe ćemo razmotriti postupak pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom.

III. PRIBAVLjANjE POKRETNIH STVARI:

U ovoj sekciji kursa, fokus će biti na pribavljanju pokretnih stvari u javnoj svojini. Naučićete o specifičnostima ovog postupka i relevantnim propisima koji regulišu ovu oblast.

IV. RASPOLAGANjE STVARIMA – postupci:

Raspolaganje stvarima u javnoj svojini predstavlja važan aspekt upravljanja imovinom. U ovoj sekciji kursa, detaljno ćemo istražiti postupke otuđenja nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i davanje stvari u zakup. Razmotrićemo pravila i procedure za postupak javnog oglašavanja, uključujući prikupljanje pisanih ponuda i javno nadmetanje. Takođe ćemo istražiti mogućnost otuđenja stvari neposrednom pogodbom. Dodatno, naučićete o priznavanju troškova adaptacije i investicionog održavanja u vezi sa davanjem stvari u zakup.

U okviru ostalih načina raspolaganja razmotrićemo davanje stvari na korišćenje, prenos prava javne svojine, hipoteku i zalaganje stvari, kao i ulaganje u kapital.

V. UPIS I EVIDENCIJA STVARI:

Naučićete o postupku upisa i evidenciji stvari u javnoj svojini. Razmotrićemo relevantne procedure i propise koji se odnose na ove aktivnosti.

VI. EVIDENCIJA POKLONA U JAVNOJ SVOJINI:

Poslednja sekcija kursa će vam pružiti uvid u evidenciju poklona u javnoj svojini. Naučićete kako se evidentiraju pokloni i koja su pravila i procedure koje treba pratiti u vezi sa njima.

 

ŠTA DOBIJATE NA KURSU? 

 

 VIŠE OD 6H PREDAVANJA

Predavanja su snimljena i možete ih gledati tokom šest meseci kad god vam odgovara. Predavanja su podeljena po oglastima i lekcijama, pa možete gledati i samo određeni deo kursa koji vam je potreban u određenom trenutku. 

 
 
 

 

 

 

KONSULTACIJE

Učešće na onlajn konsultacijama na svaka tri meseca. Na konsultacijama će vam predavači odgovoriti na sva pitanja sa kojima se susrećete u praksi. 

 

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI 

Tokom šest meseci možete postaviti neograničeni broj pitanja predavačima putem maila. 

 

GLEDAJTE NEOGRANIČENO

Kurs je snimljen i možete ga pogledati od 01.07. u narednih šest meseci kad god vam odgovara.

Na kursu se nalazi više od 6 sati predavanja sa preko 25 lekcija.

SERTIFIKAT O UČEŠĆU

Svi učesnici kursa dobijaju sertifikat o učešću u elektronskom ili fizičkom formatu (slanjem na kućnu adresu).

PREDAVAČI

Maja Stojilković 

v. d. direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Jelena Radulović

v. d. pomoćnik direktora u sektoru za
materijalno-finansijske i poslove evidencije

POGLEDAJTE KAKO SU POLAZNICI SEMINARA OCENILI PREDAVAČE

Pogledajte kako su učesnici seminara Pribavljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini ocenili predavače koji predaju i na ovom kursu. 

CENA: 

39.990,00 din.

Na cene se obračunava PDV po stopi od 20%

PRIJAVITE SE: